ALOITE: Valtuustoaloite opiskeluhuollon vaikuttavuuden, tarpeen ja riittävyyden selvittämiseksi ( Tehty valtuustossa 14.02.18 )

Esiopetuksessa ja perusopetuksessa olevalla oppilaalla tai toisella sateella olevalla opiskelijalla on oikeus saada opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoon yhteinen termi aikaisemmin käytetyille termeille oppilas- ja opiskelijahuolto.

Opiskeluhuoltoa säätelee 1.8.2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä useat koulutusta, opetusta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja säätelevät lait.

Opiskeluhuolto koostuu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman mukaisesta opiskeluhuollosta ja opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskelijalla on myös oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jolla pyritään edistämään opiskelijan oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisemään ongelmien syntymistä. Kyse on myös opiskeluhuoltopalveluiden saatavuuden ja laadun sekä varhaisen tuen turvaamisesta.

Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu.

Olen todella huolissani Lohjan tilanteesta. Lastensuojelun määrärahat ovat vuoden 2017 aikana ylittyneet 850 000 euroa, joka kertoo siitä, ettei ennaltaehkäisevät toimenpiteet ole olleet riittäviä. Tällä hetkellä Lohjan lastensuojelu on ylikuormittunut sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan ja perheneuvolan asiakasmäärät nousseet siten, että jonot ovat jopa 2,5 kuukautta kiireettömissä tapauksissa. Myös Tuki ja neuvontakeskus Linkin matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja on lopettanut. Kouluterveyskyselyn mukaan perusopetuksen ja lukion nuorista 12 prosenttia ovat kokeneet kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta, joka kertoo siitä, että lapsille ja nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen palvelua tarvitaan nuorille enemmän. Esimerkkinä otettakoon Anttilan koulupiiri, jossa kuraattorilla ja psykologilla on noin 1050 oppilasta. 12 prosenttia oppilasta on siis 126 nuorta. Haastatellessani kuraattoria, hän oli ehtinyt tavata 60:tä nuorta. Puolet nuorista siis jäi ilman tukea. Systemaattinen tilastointi Lohjalta puuttuu kokonaan. Emme siis tiedä alueellisesti, kuinka paljon moni käyttää ja kuinka monen oletetaan tarvitsevan opiskeluhuoltoa. Lohjalla psykologi keskittyy pääsääntöisesti alakoululaisiin ja tutkimiseen sekä terveydenhoitajalla on todella paljon lakisääteistä terveydenhoitoa. Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka työpanos keskittyy vastaavasti yläkoululaisiin.

Opiskeluhuolto on universaali palvelu, jonka tulisi olla kaikkien oppilaiden käytettävissä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus eivät kuitenkaan tällä hetkellä opiskeluhuollossa täysin toteudu. Tulokset osoittavat, että koulujen välillä on eroja opiskeluhuollon järjestämisessä ja toiminnassa. Opiskeluhuoltoa on jatkossa kehitettävä huomioimaan eri oppilasryhmien erilaiset tarpeet. Myös asiakkaiden jatko-ohjauksen on toimittava sekä yhteisölliseen työhön on jäätävä aikaa.

Voisiko Lohja olla edelläkävijä tukemassa nuortemme kokonaisvaltaista hyvinvointia?

 

Ehdotan, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla selvitetään esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijoiden opiskeluhuollon vaikuttavuus, tarve ja riittävyys. Tuloksien pohjalta tehdään tarvittavat toimenpiteet yhdenvertaisen, tasa-arvoisen ja riittävän opiskeluhuollon toteutumiseksi.

Lohjalla 14.02.2018

Vihreän valtuustoryhmän puolesta

Jani Méling